Πολιτική απορρήτου

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική») αφορά στις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την “Apearl” με έδρα τη διεύθυνση -, τηλ. -, e-mail info@apearl.gr όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://apearl.gr/ , υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο.

Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Νόμιμη βάση και σκοπός επεξεργασίας

Η εταιρεία λαμβάνει τη συναίνεση από τον χρήστη του ιστοτόπου να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αμέσως κατωτέρω, για τον σκοπό της προώθησης των υπηρεσιών που πωλεί ή/και διαθέτει η εταιρεία.

Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του Κανονισμού 2016/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του apearl.gr και ιδίως για:

α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου

β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας

γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε οποιονδήποτε, είτε αυτός βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό (και πάντως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εκτός αν συντρέξουν οι κάτωθι αυστηρώς αναφερόμενες προϋποθέσεις:

(α) H διαβίβαση απαιτείται βάσει διάταξης νόμου που είναι δεσμευτικός για την εταιρεία, π.χ. για την εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο από τη φορολογική Αρχή, θα διαβιβάσει προς αυτήν τα προσωπικά δεδομένα που θα της ζητηθούν.

(β) Η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένης σύμβασης ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο γίνεται η διαβίβαση ενώ όλοι εκείνοι προς τους οποίους γίνεται η διαβίβαση (πλην των υπαλλήλων των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών) έχουν δεσμευθεί συμβατικώς και εγγράφως έναντι της εταιρείας ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών.

Διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής και έγγραφης συναίνεσης του χρήστη.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου).
 2. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την επικοινωνία με εμάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα “Επικοινωνία“. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα αφορούν την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), όνομα, επίθετο, επωνυμία εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στο σώμα του κειμένου.
 3. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.
 4. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
 5. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Τα δικαιώματά σας όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε γιατί χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τι θα συμβεί σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που είναι γνωστά σε εμάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε το επιθυμείτε.
 • Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να τα διαβιβάσετε στο σύνολό τους, σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Συμμορφωνόμαστε με αυτό, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος αυτής της δήλωσης cookies.

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας, θα θέλαμε να σας ακούσουμε.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Αλλαγή Πολιτικής

Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρού εις καιρόν. Η επικαιροποιημένη πολιτική θα αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο.

Εισαγωγή στα Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και άλλες σχετικές τεχνολογίες (για λόγους ευκολίας όλες οι τεχνολογίες αναφέρονται ως ‘cookies’). Τα cookies τοποθετούνται επίσης από τρίτα μέρη τα οποία χρησιμοποιήσουμε. Στο παρακάτω έγγραφο σάς ενημερώνουμε για τη χρήση των cookies στόν ιστότοπό μας.

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποστέλλεται μαζί με τις σελίδες αυτού του ιστότοπου και αποθηκεύεται από τον περιηγητή σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται εκεί ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές μας ή στους διακομιστές των σχετιζόμενων τρίτων μερών κατά τη διάρκεια μιας επόμενης επίσκεψης.

Τι είναι τα scripts;

Το script είναι ένα τμήμα κώδικα που χρησιμοποιείται για τη σωστή λειτουργία και διαδραστικότητα του ιστότοπού μας. Αυτός ο κώδικας εκτελείται στον διακομιστή μας ή στη συσκευή σας.

Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο διαδικτυακός τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να μπλοκάρει τα απολύτως απαραίτητα cookies. Ωστόσο, ενδέχεται να μην λειτουργούν σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου.

Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν.

Cookies ανάλυσης (tracking)

Χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία των χρηστών μας στον ιστότοπο.

Με αυτά τα στατιστικά cookies λαμβάνουμε πληροφορίες για τη χρήση του ιστότοπού μας.

Ζητάμε την άδειά σας για να τοποθετήσουμε στατιστικά cookies.

Συγκατάθεση

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας για πρώτη φορά, θα προβάλουμε ένα αναδυόμενο παράθυρο με μια επεξήγηση για τα cookies. Μόλις κάνετε κλικ στο “Εντάξει”, δηλώνετε ότι μας δίνεται τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των κατηγοριών των cookies στην παρούσα Πολιτική Cookies.

Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies πατώντας στο κατάλληλο σημείο του αναδυόμενου παραθύρου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies και μέσω του περιηγητή σας, παρακαλώ όμως λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπός μας ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και διαγραφή cookies

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιηγητή σας για να διαγράψετε αυτόματα ή χειροκίνητα τα cookies.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε να μην τοποθετηθούν ορισμένα cookies. Μια άλλη επιλογή είναι να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας έτσι ώστε να λαμβάνετε ένα μήνυμα κάθε φορά που τοποθετείται ένα cookie.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα Βοήθεια του περιηγητή σας.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Εάν διαγράψετε τα cookies στον περιηγητή σας, θα επανατοποθετηθούν μετά τη συγκατάθεσή σας, όταν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας.

Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες προκειμένου να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους:

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον φυλλομετρητή εκτός των παραπάνω, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.